בחרו עמוד

הנגשה לנכים במקומות ציבוריים

הכשרת עובדים ומינוי רכזי נגישות – עו"ד איתן עמרם

על פי החוק, גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה)
גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה.
רקע כללי:
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 והתקנות שתוקנו מכוחו, מחייבים גוף המספק שירות ציבורי למנות רכז נגישות. בנוסף, גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה, )או בשמות הנרדפים לו ממונה שוויון או אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות וזאת בהתאם לחובה החלה עליו מכוח התקנות/ההסכמים הקיבוציים ו/או צוי ההרחבה.
במאמר זה אתמקד בהגדרת מהו שירות ציבורי? מיהו החייב בביצוע התאמות נגישות? מי הם בעלי התפקידים השונים המוזכרים בחוק ובתקנות? כיצד על נותן השרות להיערך במתן שירות נגיש, כנדרש בחוק ובתקנות.
התקנות הנגישות לשירות1 מחייבות את כלל נותני השרות לציבור לרבות במגזר הממשלתי, המוניציפלי, מלכ"רים, חברות ועסקים פרטיים כאחד( לבצע את התאמות הנגישות בשירות ובפלטפורמות השונות בהן ניתן השירות.
הזכות לנגישות הינה זכות יסוד, והחוק קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.
עוד קובע החוק כי אין להפלות אדם עם מוגבלות ואין לפגוע בזכותו לנגישות. את השירות יש לספק לאדם עם מוגבלות באופן שוויוני, ברמת איכות, נוחות ובטיחות כפי שניתן לכלל הציבור.
התקנות מטילות חובה זו על האחראי להספקת השירות לרבות בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו.
על פי החוק, שירות ציבורי הינו אחד מאלה : א( שירות הניתן לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי, או שירות המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בתחומים הבאים: שירותי בריאות, שירותי בידור, שירותי חינוך, השכלה, או פנאי, שירותי רווחה, שירותי ספורט, שירותי תיירות, מרבית שירותי התחבורה הציבורית, שרותי תרבות, שירותי הארחה, שירותי מסחר, שירותי דת, שירותי אנרגיה, שירותי בזק, שירותי בנקאות, אשראי, ביטוח פנסיה או כל שירות פיננסי.
על פי החוק מי  שחייב בביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי הוא מי שמספק שירות ציבורי כמפורט לעיל, לרבות בעל השירות, המחזיק או מפעיל שלו.
התקנות החדשות מחייבות את כל מי שמספק שירות לציבור – לבצע התאמות ושינויים בנהלי עבודתו, במבנים ובפלטפורמות השונות בהם ניתן השירות, על מנת שהשירות הניתן יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות על סוגיהם השונים, בצורה שוויונית, ברמת איכות ונוחות כפי שהוא ניתן לכלל הציבור.
החוק והתקנות קובעים כי יש למנות ממונה תעסוקה, או ממונה השוויון או אחראי על העסקת אנשים עם מוגבלות. מינוי בעלי התפקידים הללו הינם בהתאם להשתייכותו של נותן השירות במגזר הציבורי, הממשלתי או הפרטי.
על פי החוק גוף ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה, חייב למנות ממונה שוויון שתפקידו לספק ייעוץ והדרכה לגבי חובות המעסיק בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, כמו כן לקבל פניות בנושא ייצוג הולם, ואף ליזום פעולות שונות להגברת המודעות לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. זאת ועוד על פי החוק בכל משרד ממשלתי וביחידות הסמך, יש למנות ממונה שוויון שתפקידו לספק מידע לעובדים עם מוגבלות על זכויותיהם, לטפל בכל התאמות הנדרשות לעובדים אלו לשם שילובם הראוי בעבודה. רשימת ממוני השוויון 2 נמצאת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

עוד קובע החוק שהמעסיק ימנה אחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלות על מנת שישמש כתובת לפניות מצד עובדים עם מוגבלות, לייעץ למעסיק כיצד עליו לפעול על פי החוק וכן לרכז את כלל נוהלי העבודה מול הגופים המקצועיים בנושא. 
החוק קובע שגוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה , ימנה מקרב עובדיו "רכז נגישות" שהינו ככל האפשר עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום
על רכז הנגישות להיות בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות הנציבות.
בנוסף על הרכז להכיר את החוק ותקנות הנגישות הנוגעות לחייב ויישומן בפועל. וכן את פרסומי הנציבות והגורמים הרלוונטיים בתחום הנגישות לרבות גופים ציבוריים וארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות. התפקיד יוטל ככל האפשר, על אדם עם מוגבלות.
במידה ונותן השירות הציבורי מעסיק פחות מ- 100 עובדים, רכז הנגישות יוכל להיות בעל ניסיון מעשי של פחות משנה בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.
לרכז הנגישות שני תפקידים עיקריים:
 למסור מידע לציבור אודות התאמות הנגישות השירות או המקום בו ניתן השירות, אמצעי עזר ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה וכן התאמות נגישות חלופיות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.
התפקיד השני הוא לספק יעוץ והדרכה לנותן השירות הציבורי החייב בביצוע התאמות נגישות לפי החוק.
כמו כן, על רכז הנגישות להתעדכן אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות, על סמך העדכונים אשר תפרסם
על נותן השירות הציבורי, להביא לידיעת העובדים ולפרסם לציבור את שמו של רכז הנגישות שמינה, מקום משרדו ודרכי הפנייה אליו.הפרסום לציבור יעשה בהתאם להוראות "פרסום התאמות הנגישות שבוצעו" במשרדי החברה ובאתר האינטרנט
שלה.
על נותן השירות ליידע את צוות העובדים ו/או נותני השירות כיצד לתת שירות נגיש בכלל זה הכללים הבאים:
א.אין להפלות אדם עם מוגבלות ואין לפגוע בזכותו לנגישות.
ב. יש לאפשר לאדם עם מוגבלות גישה למקום ציבורי, לספק לו השירות או המוצר או הנאה מהשירות הציבורי, כמו כן אין לקבוע תנאים מגבילים במישרין או בעקיפין בשימוש בשירות הציבורי בהנאה
ממנו. את השירות או המוצר יש לספק באותם תנאים הניתנים בד"כ לשאר הציבור.
ג. יש לדאוג כי השירות יינתן בצורה שוויונית לכולם בסביבה המערבת בתוכה אנשים עם מוגבלות. תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו, במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע התאמות הנדרשות בנסיבות העניין.
ד. שירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי, יש לספקם לאדם עם מוגבלות באיכות הנאותה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו )בכפוף למסגרת מקורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורי(.
ה. תוך שמירה על כבודו פרטיותו, מתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני. כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם (למעט אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באופן אפקטיבי באותה מידה שהוא ניתן לכלל הציבור).
במקומות הנותנים שירות ומעסיקים 25 עובדים ומעלה : על נותן השירות ליידע את עובדיו באמצעות הדפסת חוזר המסביר את נושא חובת הנגישות ואיסור אפליית אנשים עם מוגבלות, או באמצעות חומרים דיגיטליים סרטוני הדרכה, מצגות או לומדות.
במקומות הנותנים שירות ומעסיקים פחות מ 25 עובדים : נותן השירות רשאי ליידע את העובדים בע"פ. חובת יידוע העובדים חלה מיום 25 באוקטובר 2014.
נוסף על יידוע צוות העובדים, על נותן השירות הציבורי החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות להנחות את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן את נושאי המשרה על פי דין  שתפקידם לספק שירות לציבור בכל אחד מהנושאים הבאים:
א. אודות סוגי מוגבלויות השונות וכיצד יש לספק שירות לבעל מוגבלות על פי מוגבלותו.
ב. אודות כללי התנהגות נאותים שיש לנהוג כלפי אנשים עם מוגבלות בעת מתן השירות, לרבות דרך ולשון הפנייה אליהם.
ג. אודות הפעולות שעל נותן השירות לנקוט על מנת לבצע את התאמות הנגישות, לרבות תפעול אמצעי העזר הרלוונטיים ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם, ותחזוקת ההתאמות אשר בוצעו.
על נותן השירות הציבורי להבטיח כי בכל שעות מתן השירות הציבורי, יהיו עובדים אשר קבלו הנחיות כאמור לעיל, למעט בשירות ציבורי הניתן בשעות שאין בהן עובדים במקום מתן השירות.

נותן שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה (כולל נושאי משרה) שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור,להדריך את העובדים, את הממונים הישירים עליהם ואת נושאי המשרה כפי שמפורט ולהכשירם בכל הנושאים
הבאים ולפי העניין:
 כל עובד שתפקידו לספק שירות ישירות לציבור, עליו לעבור הדרכה באמצעות התנסות חווייתית. נותן השירות הציבורי, חייב היה להשלים את הדרכת עובדיו באמצעות של התנסות חווייתית לא יאוחר מיום 25 לאוקטובר 2016 )זאת במידה וסיפק שירות עוד בטרם נכנס החוק לתוקפו (25 באוקטובר 2013).
עובדים זמניים שתקופת עבודתם הכוללת אינה עולה על 7 חודשים, אין חובה להדריכם באמצעות התנסות חווייתית.

על נותן השירות הציבורי להדריך/לרענן את ידיעות עובדיו בנושא הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות באמצעות חומרי הדרכה בדפוס או באמצעים טכנולוגים וזאת לפחות פעם בשנה. (חובת ההדרכה חלה מיום 25 לאוקטובר 2014).
עובדים האחראים על הפעלת אמצעי העזר או שירות העזר שיש לספק לאנשים עם מוגבלות, חייבים לקבל הדרכה פרטנית כיצד עליהם להפעיל מכשירים עזר אלו, את הדרכה עליהם לקבל בסמוך למועד בו הותקנו אמצעי העזר בעסק.
את ההדרכה הראשונה בשירותי עזר היה צורך להשלים עד ליום 25 לאפריל 2014  למעט אם ההתקנה בוצעה במועד מאוחר יותר, כי אז יש לבצע את ההדרכות או ההכשרות ממש בסמוך למועד התקנה של אמצעי העזר
עובד חדש או נושא משרה חדש הנותן שירות ישירות לציבור, (למעט עובד המספק שירות באופן חד- פעמי), יש להדריכו ולהכשירו עם כניסתו לעבודה.
 את ההדרכה יש לקיים לא יאוחר מ-3 חודשים מיום תחילת עבודתו.
 את ההדרכה יש לבצע באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות: בהתנסות חווייתית, באמצעות חומר מודפס או באמצעים דיגיטליים או באמצעות הדרכה פרטנית והכל לפי העניין, בנוסף יש להדריך את העובד ולהכשירו גם באמצעים אחרים, וזאת לא יאוחר משנה מיום כניסתו לתפקיד.
 עובד חדש או נושא משרה חדש שהודרך והוכשר לפני כניסתו לתפקיד באמצעות אחת או יותר מן הדרכים שלעיל (התנסות חווייתית, חומרים מודפסים או באמצעים דיגיטליים או באמצעות הדרכה פרטנית), יהיה פטור מהדרכה או הכשרה הדומה להכשרה הנדרשת לתפקידו החדש או מהכשרה נוספת בדרך שבה הוכשר, אולם לא יהיה פטור העובד מקבלת הדרכה או הכשרה בדרכים האחרות, לפי העניין.

 על נותן השירות להכין תכנית הדרכה תוך הסתייעות בהנחיות הנציבות שפורסמו תחת סעיף "פרסום מידע לציבור", העוסקות בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים.
תוכנית ההדרכה תותאם על ידי נותן השירות ועליו לאשרה בידי המורשה לנגישות השירות.
 במידה והנציבות לא פרסמה הנחיות קונקרטיות בנושא מסוים או בנוגע לסוג שירות שמספק החייב בנגישות, אזי עליו להכין תכנית הדרכה לעניין זה, על פי החוקים הנוגעים לעניין.
נותן השירות הציבורי המעסיק פחות מ-25 עובדים שתפקידם לספק את השירות במישרין לציבור, ידריך את עובדיו באחת מהדרכים המפורטות להלן, לפי העניין. לשם כך רשאי החייב להסתייע בהנחיות הנציבות העוסקות
בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים:
הדרכה פרונטלית – מתן הדרכה פרונטלית, לרבות הדרכה בהפעלת אמצעי עזר או בהספקת שירותי עזר
שהוא חייב לספק לאנשים עם מוגבלות לפי תקנות אלה.
מתן חומר מודפס או באמצעים דיגיטליים – באמצעות חומרי הדרכה בדפוס או באמצעים דיגיטליים.
החייב בהכשרת עובדים היה צריך לבצע את ההכשרה וההדרכה לעובדים עד 25 באוקטובר 2014.
עובדים שהחלו את עבודתם לאחר המועד האמור, יוכשרו מיד עם תחילת עבודתם.
על החייב להדריך את עובדיו באמצעות התנסות חווייתית לפי המועדים המפורטים לעיל.
נותן שירות שהוא רשת המעסיקה 25 עובדים ומעלה שתפקידם לספק שירות במישרין לציבור, יכשיר וידריך את כל העובדים בסניפי הרשת בדומה לחייב המעסיק יותר מ 25 עובדים.
אולם, על אף האמור לעיל, נותן השירות הציבורי יהיה פטור ממתן הכשרה והדרכה.
עובדים המספקים שירות באופן חד-פעמי, רק במשך מספר שעות בודדות ביום אחד בלבד, ובזמן מתן השירות, נוכח במקום יחד איתם עובד נוסף אחד לפחות אשר עבר הכשרה והדרכה כאמור, והמספק שירות דומה – אין חובה להכשירם ולהדריכם כאמור.
על נותן השירות החייב בהכשרה והדרכה של עובדים, לערוך רישום של העובדים שהודרכו והוכשרו, כולל המועד שבו עברו את ההדרכה או ההכשרה.
חייב המספק שירות לציבור באמצעות עובדים חיצוניים נותן שירות ציבורי המספק שירות לציבור שלא באמצעות עובדיו אלא באמצעות עובדי "קבלן כוח אדם" או עובדי "קבלן שירות", לבצע אחת מהפעולות הללו:
* להכשיר את עובדי קבלן כוח האדם או את עובדי קבלן השירות לפי העניין, בנושאי יידוע העובדים, הנחיות לעובדים והדרכות העובדים כמפורט לעיל.
* להבטיח שקבלן כוח האדם או קבלן השירות יכשירו את עובדיהם, על פי הוראות הקשורות בנושאים כגון : ידוע העובדים, הנחיות לעובדים והדרכות העובדים כמפורט לעיל.
במידה ונותן השירות מעסיק מתנדב במתן שירות לציבור, יהיה עליו להדריכו ולהכשירו במתן שירות לאנשים עם מוגבלות כמפורט לעיל.
אולם, אין חובה להכשיר מתנדב ב"התנסות חווייתית" במידה ועם המתנדב נמצא באופן קבוע עובד של נותן השירות שהוכשר בהתאם.
כל הנאמר במסמך זה אינו מחייב, אלא מהווה את דעתו  האישית של עו"ד איתן  עמרם , ומבוסס על נסיונו ועל חקירתי והבנו את לשון החוק, התקנות והפסיקה.

כתבות נוספות של עו"ד איתן עמרם  בעניין נגישות ניתן  למצוא גם  בלינק https://www.eamram.org/blank-1

Pin It on Pinterest

Share This